Informace ze školy

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY, HŘBITOVNÍ 8  V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zákonný zástupce odevzdá pí učitelce ve třídě ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍtiskopis si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo vyplnit až v mateřské škole, kde bude k dispozici u vchodu.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

 

V prostorách mateřské školy

 • Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce, kteří si dítě okamžitě vyzvednou. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.

 

Pravidla pro zajištění školní stravování

 • Školní stravování – v běžné podobě.
  • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
  • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Co nás čeká